Meyerhold Theatre Centre booklets

Quarterly brochures for Meyerhold Theatre Centre, 2019/2020 season.

Editor / Eugenia Ulyankina
Comics / Olesya Voronina
Text / Eugenia Ulyankina, Elena Kovalskaya, Sofa Kruglikova
Print / BOSLEN & Pareto Print